Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi prodávajícím Martina Petráčková (dále jen "prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující").

Prodávající
Libuše Špatenková, Havlíčkova 454, Týniště nad Orlicí, 517 21, IČ: 87284073, DIČ: CZ8158253224

Kupující
Koncový uživatel - při zahájení obchodních vztahů, předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "o.z.), zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a jinými předpisy na ochranu spotřebitele. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží ( sdělení jména a adresy dodání ).

III. Otevírací doba

Objednávky přes internetový obchod na adrese www.visage-studio.cz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

IV. Ceníky

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu dne bez předchozího upozornění. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

V. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není momentálně na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky/emailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn kupujícímu měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám.

Objednávat je možno následujícími způsoby:
• prostřednictvím elektronického obchodu na www.visage-studio.cz (dále jen "eshop")
• elektronickou poštou na adrese info@visage-studio.cz, telefonicky: 777 134 291

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (email) a uvést následující údaje:
• úplné jméno kupujícího
• kód a název zboží dle ceníku
• jednotkovou cenu
• dodací adresu, včetně telefonického kontaktu
• všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

Přijaté objednávky jsou závazné.

VI. Odstoupení od smlouvy

V souladu se Zákonem č.367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v případě, že zboží objednal a bylo mu doručeno. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit uvedené podmínky:

a) Odeslat dopis (nejlépe emailem na adresu info@visage-studio.cz) S textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo daňového dokladu) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: .........................." Datum a podpis.

b) Zboží doručit na adresu prodávajícího (Libuše Špatenková, Havlíčkova 454, Týniště nad Orlicí, 517 21) spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

c) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být s ORIGINÁLEM dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

d)Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na:
I) dodávku zboží nebo služeb, jejich cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
II) dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době dodávky skladem,
III ) na zboží pořízené na splátky.

e) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 3 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze.

f) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

VII. Informace o produktech

V popise jednotlivých produktů je uvedený veškerý popis.

VIII. Platební podmínky

• na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
• v hotovosti při osobním odběru (Studio Visage GaLí Pardubice, Masarykovo náměstí 1484)
• převodem na bankovní účet 1012927043/5500

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Vlastnictví k prodávaným věcem přechází na kupujícího zaplacením zboží, připsáním kupní ceny na účet prodávajícího. Zboží je schváleno k prodeji příslušnými státními orgány ČR na území ČR.

IX. Dodací podmínky

• Zasílání přepravní službou - zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou PPL

• Česká pošta

• zásilkovna


Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice ) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit emailem na adresu info@visage-studio.cz sepsat s dopravcem škodní protokol a ten do 24 hodin zaslat emailem prodávajícímu. Pokud je kupující převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

Prodávající, že v případě, že se kupující rozhodne odeslat své zboží na jakoukoliv adresu mimo ČR nezodpovídá za to, zda v tomto místě je zboží schváleno k prodeji a zaregistrováno. Prodávající pouze odešle dle dispozic majitele zboží - kupujícího, toto zboží a to způsobem, jenž si kupující zvolí a zaplatí.

X. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího. 

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.6.2018 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. . 

XII. Povinnosti prodejce

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.6.2005 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. . 

XIII. Spory

(1) V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a prodávajícím – podnikatelem, vyplývajícího z kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci. Je možné tak učinit prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně.
(2) Návrh na řešení sporu může podat jen spotřebitel a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u podnikatele poprvé. Podnikatel má pak povinnost zúčastnit se mimosoudního řízení jakožto strana sporu (zatímco pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná) a zároveň má povinnost ve lhůtě 15 pracovních dnů od obdržení vyrozumění o zahájení sporu poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu na zahájení mimosoudního spotřebitelského sporu. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno ve lhůtě do 90 dnů od jeho zahájení, u zvlášť složitých sporů pak lze tuto lhůtu prodloužit o dalších 90 dnů.
(3) Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@visage-studio.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
(4) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
(5) Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2019.